จุลสารสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

Bulletin of the Academy of Science, The Royal Society of Thailand

ISSN: 2774-1338 (Online)จุลสารสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕)

สารบัญ


ฉบับเต็ม


ปกหน้า


สารจากประธานสำนักวิทยาศาสตร์
วัลลภ สุระกำพลธร


ทำไม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ จึงทรงเรื่อง ดิน ตลอดพระชนมายุของพระองค์
สันทัด โรจนสุนทร


ปลานิล : ของขวัญล้ำค่าจากพ่อ
อุทัยรัตน์ ณ นคร


บทบาทของเทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิติ-๔ มิติสำหรับกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมในอนาคต
ปิยะรัตน์ ศิลปกรศุภวงศ์ สุดา เกียรติกำจรวงศ์


การพิมพ์อาหารสามมิติ
ลักษิกา งามวงศ์ล้ำเลิศ สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา


อาการมือสั่นในผู้สูงวัย ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
รุ่งโรจน์ พิทยศิริ


พรรณพฤกษชาติของประเทศไทยออนไลน์
ก่องกานดา ชยามฤต


ปกหลัง


จุลสารสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕)

สารบัญ


ฉบับเต็ม


ปกหน้า


บรรณาธิการแถลง
สาวิตรี  ลิ่มทอง และ ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์


การป้องกันภาวะสมองเสื่อม
ก้องเกียรติ  กูณฑ์กันทรากร


ลัมปีสกิน : โรคร้ายจากแมลง-แมงในฟาร์มปศุสัตว์ไทย
ธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ


สร้างบ้านโดยเทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิติ
วรศักดิ์  กนกนุกุลชัย


การผลิตไฮโดรเจนและการผลิตมีเทนจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส
ประวรรธน์  สุขพูลและ อลิศรา  เรืองแสง 


ดนตรีกับสรีรวิทยาของระบบประสาท
นรัตถพล  เจริญพันธุ์


สัตว์มีพิษพวกตะขาบที่พบในประเทศไทย
วรุฒ  ศิริวุฒิ และ สมศักดิ์  ปัญหา


กิจกรรมและผลงานของสำนักวิทยาศาสตร์


ปกหลัง


จุลสารสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕)

สารบัญ

ฉบับเต็ม


ปกหน้า


บรรณาธิการประจำฉบับแถลง
สมพล ประคองพันธ์


แถลงการณ์จุดยืนของการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์


ระบบการขนส่งที่จะมา “ดิสรัปต์” รถยนต์ส่วนตัว
วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย


เห็ดพิษในประเทศไทย
สายสมร ลำยอง และ สัณฐิติ วัฒนราษฎร์


พลังงานไฮโดรเจน : พลังงานสะอาดผลิตโดยสาหร่ายจุลภาค
อรัญ อินเจริญศักดิ์


ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับแผลในปาก
วรานันท์ บัวจีบ


เชื้อมาลาเรียสายพันธุ์โนวไซ—ไข้มาลาเรียจากลิงสู่คน
เกศินี โชติวานิช และ สมพล ประคองพันธ์


ยาผสมชนิดขนาดยาคงที่สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์


โรคไตเรื้อรัง…ภัยเงียบใกล้ตัว
สมกัญญา ตั้งสง่า และ ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์


กิจกรรมและผลงานของสำนักวิทยาศาสตร์


ปกหลัง