จุลสารสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖)

สารบัญ

ฉบับเต็ม


ปกหน้า


บรรณาธิการประจำฉบับแถลง
วรานันท์ บัวจีบ และ ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร


Serious games: รูปแบบใหม่ของการเรียนการสอน
กวิน สิปิยารักษ์ และ วรานันท์ บัวจีบ


การทดสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์คิดเองได้หรือไม่ด้วยวิธีการของทัวริง (Turing)
ชิดชนก เหลือสินทรัพย์


๔ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างกิจวัตรประจำวันและคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ๒๐
รุ่งโรจน์ พิทยศิริ


ChatGPT: ยุคปัญญาประดิษฐ์ได้มาถึงแล้ว
วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย


มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (malignant lymphoma) หรือลิมโฟมา (lymphoma)
สัญญา สุขพณิชนันท์


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปลาสลิด
อุทัยรัตน์ ณ นคร และ เยาวภา ไหวพริบ


กิจกรรมและผลงานของสำนักวิทยาศาสตร์