รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ตามประเภทวิชาและสาขาวิชา

ประเภทวิชาสาขาวิชาราชบัณฑิตภาคีสมาชิก
วิศวกรรมศาสตร์  ๑. วิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมี๑. ศ. ดร.วิวัฒน์  ตัณฑะพานิชกุล๑. ศ. ดร.มะลิ  หุ่นสม
๒. วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวเคมี ๒. ศ. ดร.สักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๓. วิศวกรรมและเทคโนโลยีปิโตรเคมี๒. ศ. ดร.สมศักดิ์  ดำรงค์เลิศ 
๔. วิศวกรรมโยธา๓. ศ.อรุณ  ชัยเสรี ๔. ศ. ดร.วรศักดิ์  กนกนุกุลชัย๓. ศ. ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข
๕. วิศวกรรมชลประทาน  
๖. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  
๗. วิศวกรรมไฟฟ้า  
๘. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์๕. ศ. ดร.วัลลภ  สุระกำพลธร 
๙. วิศวกรรมโทรคมนาคม๖. ศ. ดร.มงคล  เดชนครินทร์ ๗. ศ. ดร.สวัสดิ์  ตันตระรัตน์ 
๑๐. วิศวกรรมเครื่องกล๘. ศ. ดร.ปรีดา  วิบูลย์สวัสดิ์ ๙. ศ. ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ 
๑๑. วิศวกรรมระบบการผลิต๑๐. ศ. ดร.ปกรณ์  อดุลพันธุ์๔. ศ. ดร.ปารเมศ  ชุติมา
๓. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ    ๑๒. วิศวกรรมการเกษตร๑๑. ศ. ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ 
๑๓. วิศวกรรมชีวภาพ  
๑๔. วิศวกรรมอากาศยาน  
๑๕. วิศวกรรมทางเรือ  
๑๖. วิศวกรรมระบบ๑๒. ศ. ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ 
๑๗. วิศวกรรมเหมืองแร่  
๑๘. สถาปัตยกรรมทางเรือ  
๘. ระบบโลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
    (ธรณีวิทยา/สมุทรศาสตร์)
๓๐. ศ. ดร.มนุวดี  หังสพฤกษ์ ๓๑. ศ. ดร.ธนวัฒน์  จารุพงษ์สกุล 
๙. ชีวเคมี ๑๒. ศ. ดร.อรัญ  อินเจริญศักดิ์
๑๐. จุลชีววิทยา๓๒. ศ. ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง 
๑๑. ชีววิทยาระดับโมเลกุล ๑๓. ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์  ๑. ปฐพีวิทยา ๑๔. ศ. ดร.อานัฐ  ตันโช
๒. พืชศาสตร์๓๓. ศ. ดร.สายชล  เกตุษา 
๓. ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๕. ศ. ดร.สายสมร  ลำยอง
๔. กีฏวิทยา๓๔. ศ. ดร.สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ๑๖. ศ. ดร.ธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ
๕. วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี ๑๗. ศ. ดร.อรอนงค์  นัยวิกุล
๖. เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร๓๕. ศ.มณีวรรณ  กมลพัฒนะ ๓๖. ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 
๗. สัตวบาล  
๘. การประมง๓๗. ศ. ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต๑๘. ศ. ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร
๙. วนศาสตร์๓๘. ศ. ดร.สนิท  อักษรแก้ว 
๑๐. สัตวแพทยศาสตร์๓๙. ศ. ดร. นสพ.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร 
แพทยศาสตร์และ
ทันตแพทยศาสตร์
 
๑. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
๒. ศัลยศาสตร์๔๐. รศ. นพ.กฤษณ์  จาฏามระ ๔๑. ศ. นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ 
๓. ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์๔๒. ศ. นพ.ยงยุทธ  วัชรดุลย์๑๙. ศ. นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช
๔. วิสัญญีวิทยา  
๕. อายุรศาสตร์๔๓. ศ. ดร. นพ.วิศิษฏ์  สิตปรีชา ๔๔. ศ. ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตติ ๔๕. ศ. นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล ๔๖. ศ. ดร. พญ.นิภา  จรูญเวสม์ ๔๗. ศ. นพ.ก้องเกียรติ  กูณฑ์กันทรากร๒๐. รศ. ดร. นพ.ณัฐชัย  ศรีสวัสดิ์ ๒๑. ศ. นพ.รุ่งโรจน์  พิทยศิริ ๒๒. ศ. นพ.มานพ  พิทักษ์ภากร
๖. ตจวิทยา  
๗. หัวใจและหลอดเลือด ๒๓. ศ. ดร. นพ.นิพนธ์  ฉัตรทิพากร
๘. เวชศาสตร์เขตร้อน๔๘. ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี 
๙. กุมารเวชศาสตร์๔๙. ศ. นพ.บูรณะ  ชวลิตธำรง ๕๐. ศ. นพ.ประสิทธิ์  ฟูตระกูล ๕๑. ศ. นพ.ยง  ภู่วรวรรณ 
๑๐. วิทยาโสต ศอ นาสิก  
๑๑. จักษุวิทยา  
๑๒. จิตเวชศาสตร์  
๑๓. เวชศาสตร์ชันสูตร ๒๔. ศ. นพ.สัญญา สุขพณิชนนท์
๑๔. เวชศาสตร์ฟื้นฟู  
๑๕. แพทยศาสตร์ศึกษา  
๑๖. เวชศาสตร์การธนาคารเลือด  
๑๗. เวชศาสตร์ครอบครัว  
๑๘. เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  
๑๙. เวชศาสตร์ชุมชน  
๒๐. ทันตแพทยศาสตร์๕๒. ศ. ดร. ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 
๑. ชีวเคมีทางการแพทย์  
๒. นิติเวชศาสตร์  
๓. ปรสิตวิทยา  
๔. เภสัชวิทยา ๒๕. ศ. ดร. ภกญ.พรอนงค์ อร่ามวิทย์
๕. วิทยาภูมิคุ้มกัน  
๖. สรีรวิทยา ๒๖. ศ. ดร. นพ.นรัตถพล  เจริญพันธุ์
๗. พิษวิทยา  
๘. กายวิภาคศาสตร์  
๙. เภสัชศาสตร์๕๓. ศ. ดร. ภก.ชยันต์  พิเชียรสุนทร ๕๔. ศ. ดร. ภก.สมพล  ประคองพันธ์๒๗. ศ. ดร. ภก.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์  
๑๐. เทคนิคการแพทย์๕๕. ศ. ดร. ทนพ.อานนท์  บุณยะรัตเวช 
๑๑. พยาธิวิทยา ๒๘. ศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช
๑๒. รังสีวิทยา  
๑๓. กายภาพบำบัด  
๑๔. พยาบาลศาสตร์  
๑๕. สาธารณสุขศาสตร์  
๑๖. วิทยาการระบาด  
๑๗. โภชนศาสตร์  
รวม๕๕๒๘
สำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตภาคีสมาชิก
จำนวนตำแหน่ง๙๒๑๐๐
มีผู้ดำรงตำแหน่ง๕๕๒๘
ว่าง๓๗๗๒