จุลสารสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม–ธันวาคม ๒๕๖๖)

สารบัญ

ฉบับเต็ม


ปกหน้า


บรรณาธิการประจําฉบับแถลง
สาวิตรี ลิ่มทอง และ ชิดชนก เหลือสินทรัพย์


CRISPR-Cas : จากการค้นพบสู่การรักษา
มานพ พิทักษ์ภากร


กิ้งกือที่พบในประเทศไทย
ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ และ สมศักดิ์ ปัญหา


คำแนะนำในการกินยาและการปฏิบัติตัวในวันที่ป่วย
อัญรินทร์ วรรณะกิตติรัตน์ และ ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์


เทคโนโลยีวัสดุผสมชีวภาพเส้นใยเห็ด
วรวุฒิ อ้ายดวง และ สายสมร ลำยอง


อันตรายที่อาจเกิดจากการบริโภคปลาดิบ
อุทัยรัตน์ ณ นคร


การลดช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบทด้วยการประชาภิวัตน์ของเอไอ
วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย


ป่าบำนาญ
วงจันทร์ วงศ์แก้ว


กิจกรรมและผลงานของสำนักวิทยาศาสตร์


ปกหลัง