จุลสารสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕)

สารบัญ

ฉบับเต็ม


ปกหน้า


บรรณาธิการประจำฉบับแถลง
สมพล ประคองพันธ์


แถลงการณ์จุดยืนของการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์


ระบบการขนส่งที่จะมา “ดิสรัปต์” รถยนต์ส่วนตัว
วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย


เห็ดพิษในประเทศไทย
สายสมร ลำยอง และ สัณฐิติ วัฒนราษฎร์


พลังงานไฮโดรเจน : พลังงานสะอาดผลิตโดยสาหร่ายจุลภาค
อรัญ อินเจริญศักดิ์


ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับแผลในปาก
วรานันท์ บัวจีบ


เชื้อมาลาเรียสายพันธุ์โนวไซ—ไข้มาลาเรียจากลิงสู่คน
เกศินี โชติวานิช และ สมพล ประคองพันธ์


ยาผสมชนิดขนาดยาคงที่สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์


โรคไตเรื้อรัง…ภัยเงียบใกล้ตัว
สมกัญญา ตั้งสง่า และ ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์


กิจกรรมและผลงานของสำนักวิทยาศาสตร์


ปกหลัง