บริโภคไข่ Eating Eggs

ผัสพร ผ่องมาลัยสักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยาสมชัย บวรกิตติ ผู้นิพนธ์สองคนแรกเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหาร คนท้ายสุดเป็นอายุรแพทย์จึงถูกถามบ่อยว่า บริโภคไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่นกกระทา อย่างไหนดี ไข่แดง ไข่ขาว มีคุณค่าทางอาหารแตกต่างกันอย่างไร ควรบริโภคไข่วันละกี่ฟอง มื้อไหนดี ในส่วนต่าง ๆ ของไข่มีสารอาหารอะไรบ้าง มากน้อยเท่าไร ไข่ดิบ ไข่สุก ไข่ลวก มีประโยชน์แตกต่างกันไหม …

แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ดร.ภาสกร ประถมบุตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศ. ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ เมืองอัจฉริยะ (Smart cities) เป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง เนื่องจากสามารถพิจารณาถึงความเป็นอัจฉริยะได้จากหลากหลายประเด็น อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปความเป็นอัจฉริยะของเมืองมักไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ที่ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี แต่มักอยู่ที่ประเด็นด้านสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เสียมากกว่า ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าเมืองอัจฉริยะ คือ เมืองที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ

การศึกษา: ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาจริงหรือ?

รศ. ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน นักวิชาการอิสระ ศ. ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาคุณภาพของพลเมืองของประเทศดังนั้นการที่ประเทศไทยไม่พัฒนาก้าวหน้าไปถึงจุดที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นศักยภาพที่แท้จริงของประเทศ ก็น่าจะมีสาเหตุหนึ่งมาจากปัญหาในการจัดการการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีบุคคลอีกหลายกลุ่มที่กล่าวว่าสาเหตุสำคัญของความบกพร่องก็คือการที่ประเทศไทยมีการจัดการการศึกษาที่สร้างความเหลื่อมล้ำอย่างไม่เป็นธรรมการบรรยายในครั้งนี้จึงขอนำเสนอเหตุผลที่แสดงว่าความเชื่อเช่นนั้นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องตรงประเด็นและไม่น่าจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลดีสูงสุดต่อประเทศได้