ความหลากหลายและการพัฒนาเห็ดทรัฟเฟิลในประเทศไทย

ศ. ดร.สายสมร  ลำยอง
ภาคีสมาชิก

เห็ดทรัฟเฟิลเป็นเห็ดรับประทานได้และมีราคาแพงแพงที่สุดในโลก เนื่องจากนิเวศวิทยาของเห็ดชนิดนี้อยู่ใต้พื้นดินและต้องอาศัยร่วมกับพืชอาศัยเท่านั้นจึงมีโอกาสพบได้ยาก อีกทั้งมีกลิ่นที่เป็นเอกลักณ์ พืชอาศัยตามธรรมชาติของเห็ดทรัฟเฟิล ได้แก่พืชตระกูล โอ็ค บีช และสน การค้นหาเห็ดทรัฟเฟิลอาศัยสัญชาตญาณการดมกลิ่นของสุนัขและสุกรเท่านั้น เห็ดทรัฟเฟิลแท้ตามวิทยาศาสตร์จัดอยู่ในสกุล Tuber เท่านั้น เห็ดทรัฟเฟิลส่วนใหญ่กระจายอยู่ในทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชียในพื้นที่ภูมิอากาศแบบหนาว โดยไม่สามารถพบในพื้นที่ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ปัจจุบันมีการค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลมากว่า 296 ชนิด แต่มีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่เป็นที่นิยมบริโภค ราคาของเห็ดทรัฟเฟิลนั้นอยู่ระหว่างหนึ่งหมื่นบาทจนถึงสองแสนบาทต่อกิโลกรัม ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของทรัฟเฟิล เห็ดทรัฟเฟิลที่เป็นที่นิยมรับประทานได้แก่ เห็ดทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียน (Tuber magnatum) เป็นเห็ดทรัฟเฟิลที่มีราคาแพงที่สุดในโลก เห็ดทรัฟเฟิลดำเพอริกอร์ด (T. melanosporum) เห็ดทรัฟเฟิลขาวออริกอน (T. oregonense) และเห็ดทรัฟเฟิลดำเอเชีย (T. indicum) การค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลในทวีปเอเชียได้เริ่มมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนหน้านี้ โดยนักราวิทยาได้ประเมินว่าทวีปเอเชียมีความหลากหลายของชนิดเห็ดทรัฟเฟิลที่สูง แต่ยังมีการศึกษาและค้นพบจำนวนน้อย และยังไม่มีรายงานการค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลในประเทศไทย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2557 มีการค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลขาวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นชนิดใหม่ของโลก คือ T. thailandicum มีชื่อสามัญชึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า เห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลสีน้ำตาลที่เป็นชนิดใหม่ของโลก คือ T. lannaense มีชื่อสามัญว่า เห็ดทรัฟเฟิลล้านนา และในปี พ.ศ. 2559 พบเห็ดทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียน การศึกษาต่อไปของเห็ดทรัฟเฟิลในประเทศไทยมุ่งไปที่การกระจายตัวของเห็ดทรัฟเฟิลจากข้อมูลดีเอ็นเอสิ่งแวดล้อมและการพัฒานาการเพาะเลี้ยงเห็ดทรัฟเฟิลในประเทศไทย

คำสำคัญ : เห็ดทรัฟเฟิล, เห็ดใต้ดิน, เห็ดรับประทานได้, ประเทศไทย

Academy of Science

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Science →