โรคเหตุแร่ใยหินในประเทศไทย: ประสบการณ์ในอดีต ผลงานปัจจุบัน และความหวังในอนาคต Asbestos-Related diseases in Thailand: Past Experience, Current & Future Perspective

ศ. ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตติ
ราชบัณฑิต

การบรรยายวันนี้เป็นการเล่าประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบันที่เกี่ยวกับโรคเหตุแร่ใยหินและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้ตั้งความหวังที่จะประสบผลที่จะบังเกิดในอนาคต

ภาพ: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asbestos-fibres.JPG

Academy of Science

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Science →