เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐

PRECISION MEDICINE IN THAILAND 4.0
เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐

๖–๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ (รางน้ํา) กรุงเทพมหานคร

Academy of Science

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Science →