สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์ : จากนโยบายสู่อุตสาหกรรมการผลิต”

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์ : จากนโยบายสู่อุตสาหกรรมการผลิต”   

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านเภสัชกรรม ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย  รวมทั้งสมาคมวิชาชีพด้านเภสัชกรรม ได้แก่ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 

    การประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนโยบายและแผนการพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์ของประเทศไทย และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้หรือแนวคิดในการพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ของประเทศไทย  ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ และพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์

Academy of Science

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Science →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *