นวัตกรรมรูปแบบยาสำหรับผู้สูงอายุ

ศ. ดร. ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
ภาคีสมาชิก

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับการรักษาทางการแพทย์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ และมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง อาทิ ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในโลหิตสูง ภาวะข้ออักเสบ และโรคเบาหวาน ทำให้ต้องได้รับยาหลายชนิดร่วมกันในการรักษา มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาจากการใช้ยาสูงขึ้น เช่น ปัญหาการให้ความร่วมมือในการใช้ยาและการได้รับผลข้างเคียงจากยา ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการรักษาลดลง

ยาในรูปแบบรับประทานเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่นิยมใช้ในการรักษา แต่อาจเกิดปัญหาที่สำคัญในการบริหารยาในผู้สูงอายุ คือ ภาวะกลืนลำบาก จึงเป็นความท้าท้ายในการพัฒนารูปแบบให้มีความสะดวกในการใช้และมีประสิทธิภาพในการรักษา ในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบยาชนิดรับประทานเพื่อให้สะดวกต่อการบริหารยาหลายรูปแบบ อาทิ ยาเม็ดแตกตัวในช่องปาก และเภสัชภัณฑ์ชนิดรับประทานที่ช่วยให้กลืนยาได้ง่ายขึ้น เช่น Magic jelly® MEDCOAT® และ Pill Glide® นอกจากนี้ยาชนิดรับประทานที่ประกอบด้วยยาหลายชนิดอยู่ในเม็ดเดียวกัน (polypill) สามารถที่จะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับประทานยาหลายชนิดได้ อย่างไรก็ตามการออกแบบและการพัฒนายาใหม่สำหรับผู้ป่วยสูงอายุจะต้องพิจารณา ๓ ปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ การยอมรับของผู้ป่วย ความปลอดภัยในการใช้ และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้ เพื่อให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการใช้ยาและมีประสิทธิภาพในการรักษา

คำสำคัญ : ผู้ป่วยสูงอายุ, เภสัชภัณฑ์รูปแบบรับประทาน, นวัตกรรมรูปแบบยา

Academy of Science

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Science →