การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: เครื่องมือสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยเริ่มมีรายงานปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กว่า ๔๐ ปีที่แล้วมา เช่น เหตุการณ์โรงงานน้ำตาลปล่อยส่าน้ำตาลลงในแม่น้ำแม่กลองในปี พศ. ๒๕๑๒ หรือกรณีปริมาณออกซิเจนในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงเป็นอย่างมากตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นต้นมา ด้วยเหตุนี้ จึงมีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมฉบับแรกในปี พศ. ๒๕๑๘ อย่างไรก็ตาม