แนวทางการประเมินหน่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

ศ. ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์  ราชบัณฑิตและศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก ปัจจุบัน การประเมินหน่วยงานและบุคลากรวิจัยใช้เกณฑ์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ดัชนีชี้วัดบางตัวยังมีลักษณะเป็นเชิงคุณภาพค่อนข้างมาก จึงควรมีแนวทางการประเมินที่ใช้ดัชนีชี้วัดเชิงปริมาณที่วัดได้ง่ายและชัดเจน ด้วยเหตุนี้ ผู้บรรยายจึงนำเสนอแนวทางการประเมินหน่วยงานและบุคลากรวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยในส่วนของการประเมินหน่วยงานวิจัย (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัย) อาจใช้ดัชนี้ชี้วัดดังต่อไปนี้ (๑) จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus (หรือฐานข้อมูล TCI …

บริโภคไข่ Eating Eggs

ผัสพร ผ่องมาลัยสักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยาสมชัย บวรกิตติ ผู้นิพนธ์สองคนแรกเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหาร คนท้ายสุดเป็นอายุรแพทย์จึงถูกถามบ่อยว่า บริโภคไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่นกกระทา อย่างไหนดี ไข่แดง ไข่ขาว มีคุณค่าทางอาหารแตกต่างกันอย่างไร ควรบริโภคไข่วันละกี่ฟอง มื้อไหนดี ในส่วนต่าง ๆ ของไข่มีสารอาหารอะไรบ้าง มากน้อยเท่าไร ไข่ดิบ ไข่สุก ไข่ลวก มีประโยชน์แตกต่างกันไหม …

กระบวนการคั่วกาแฟโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

ณฐมล จินดาพรรณ๑ และ สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา๒๑ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม๒ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ เมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้า (Robusta coffee beans, Coffea canephora) มีความขม แต่มีความเป็นกรด ความหวาน ตลอดจนสมดุลของรสชาติด้อยกว่าเมล็ดกาแฟพันธุ์อราบิก้า (Arabica coffee beans, …