พืชดัดแปรพันธุกรรม: เราจะไปทางไหนดี?

ศ. ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ GMO หรือ Genetically modified organisms ได้แก่ สิ่งมีชีวิต (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) ที่ถูกดัดแปรพันธุกรรมด้วยกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม โดยตัดเอายีนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปใส่ในสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งปกติไม่ผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อให้สิ่งมีชีวิตนั้นมีคุณลักษณะหรือสมบัติตามที่ต้องการ ในส่วนของพืชดัดแปรพันธุกรรม (GM plant) นั้น หมายถึง …