การลดสารพิษปนเปื้อนในผักและผลไม้ก่อนการบริโภค

ศ. ดร.สายชล เกตุษา ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบันการพัฒนาระบบการปลูกพืชและการดูแลพืชเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับการเกษตรในอดีต ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และจากการปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำในที่เดิมเป็นเวลานาน ทำให้สภาพของดินเสื่อมโทรม ตลอดจนมีโรคและแมลงศัตรูพืชรบกวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกษตรกรจำเป็นต้องพึ่งการใช้สารเคมี ซึ่งรวมถึงปุ๋ยเคมีและสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมากยิ่งขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีระบบการปลูกพืชแบบใหม่เกิดขึ้นมากมาย รวมถึงระบบการปลูกพืชที่ไม่มีการใช้สารเคมี หรือการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลดการใช้สารเคมีและรักษาสภาพแวดล้อม แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙