วัคซีนป้องกันมะเร็ง

ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งสามารถจำแนกออกได้เป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ วัคซีนที่ใช้ในการป้องกัน และวัคซีนที่ใช้ในการบำบัดรักษา โดยวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันเป็นวัคซีนที่ให้กับผู้ที่มีสุขภาพดี เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โดยเป็นการป้องกันร่างกายจากเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้ ทั้งนี้ จำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนก่อนการติดเชื้อไวรัสชนิดนั้น วัคซีนในกลุ่มนี้มีหลากหลายชนิด เช่น วัคซีน HBV (Hepatitis B virus) ที่ใช้ป้องกันมะเร็งตับที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบ …