จุลสารสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๖)

สารบัญ

ฉบับเต็ม

ปกหน้า


บรรณาธิการประจำฉบับแถลง
สายชล เกตุษา และ พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์


การวินิจฉัยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทางพยาธิวิทยา
สัญญา สุขพณิชนันท์


ไรอ่อน สัตว์ขาข้ออันตราย : พาหะนำโรคสครับไทฟัส
ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ


การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีกับการเกษตร
วิยงค์ กังวานศุภมงคล


การผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ ไม่ใช้แสง
ประวรรธน์ สุขพูล และ อลิศรา เรืองแสง


การฝังข้อมูลในวัตถุ ๓ มิติ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ ๓ มิติ
ปิยรัตน์ ศิลปกรศุภวงศ์, Kazutake Uehira และ สุดา เกียรติกำจรวงศ์


พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพผลิตโดยสาหร่ายจุลภาค
ปาลญา วุฒิเทียน และ อรัญ อินเจริญศักดิ์


เอไอ ตัวพลิกสถานการณ์ในการค้นหายาและนวัตกรรมทางเภสัชกรรม
สุภา หารหนองบัวโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา การประชุมวิชาการ เรื่อง “โรคพาร์กินสันและการป้องกันความฝันหรือความจริงที่เป็นไปได้”
รุ่งโรจน์ พิทยศิริ, สายสมร พุ่มพิศ และ ชนวัฒน์ อนันต์


โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ยุคเอไอได้มาถึงแล้ว ประเทศไทยพร้อมรับมือไหม?”
วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย

กิจกรรมและผลงานของสำนักวิทยาศาสตร์


ปกหลัง