ระบบบริหารจัดการทุนสนับสนุนการวิจัยในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ศ. ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
ราชบัณฑิต
ศ. นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ภาคีสมาชิก
ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ภาคีสมาชิก

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ไปจนถึงการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีเป้าหมายตรงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และความต้องการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการดาเนินการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมมาเป็นลาดับ และล่าสุดคือ มีการจัดตั้งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพื่อการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางที่เป็นเอกภาพ กับมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ ระเบียบ กับมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยรวมหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าด้วยกัน

นอกจากโครงสร้างดังกล่าว ได้มีการวางแนวทางการดาเนินงาน เพื่อการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมไปถึงการขับเคลื่อนกับการบริหารจัดการงบประมาณรูปแบบใหม่ โดยแบ่งระดับหน่วยงานด้านนโยบาย (สอวช. และ สกสว.) หน่วยงานบริหารจัดการทุนสนับสนุน ซึ่งนอกจากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก. ) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) มีการจัดตั้ง Programme Management Unit (PMU) ขึ้นอีก 3 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลจากการวิจัยและนวัตกรรม นาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Academy of Science

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Science →