บริโภคไข่ Eating Eggs

ผัสพร ผ่องมาลัย
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สมชัย บวรกิตติ

ผู้นิพนธ์สองคนแรกเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหาร คนท้ายสุดเป็นอายุรแพทย์จึงถูกถามบ่อยว่า

  • บริโภคไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่นกกระทา อย่างไหนดี
  • ไข่แดง ไข่ขาว มีคุณค่าทางอาหารแตกต่างกันอย่างไร
  • ควรบริโภคไข่วันละกี่ฟอง มื้อไหนดี
  • ในส่วนต่าง ๆ ของไข่มีสารอาหารอะไรบ้าง มากน้อยเท่าไร
  • ไข่ดิบ ไข่สุก ไข่ลวก มีประโยชน์แตกต่างกันไหม
  • ไข่สัตว์ประเภทอื่น เช่น ไข่ห่าน ไข่นกกระจอกเทศ ไข่เต่า ไข่จระเข้ มีประโยชน์ไหม

Academy of Science

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Science →