ระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๐ : ๒๐๑๕

ศ. ดร.ปารเมศ ชุติมา ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๐ เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบคุณภาพ และได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๘๗ โดย International Organization for Standardization (ISO) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่พัฒนาและตีพิมพ์มาตรฐานต่าง ๆ ในระดับสากล (ปัจจุบันมีมาตรฐานต่าง ๆ แล้วมากกว่า …