กระบวนการคั่วกาแฟโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

ณฐมล จินดาพรรณ๑ และ สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา๒๑ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม๒ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ เมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้า (Robusta coffee beans, Coffea canephora) มีความขม แต่มีความเป็นกรด ความหวาน ตลอดจนสมดุลของรสชาติด้อยกว่าเมล็ดกาแฟพันธุ์อราบิก้า (Arabica coffee beans, …