การฟื้นฟูปอดด้วยตนเองของผู้หายป่วยจากโควิด-19 และการรักษาวิธีใหม่

Self-Pulmonary Rehabilitation in COVID-19 Survivorsand Potential Novel Therapies By Professor Areerat Suputtitada, M.D. การบรรยายพิเศษ“การฟื้นฟูปอดด้วยตนเองของผู้หายป่วยจากโควิด-๑๙ และการรักษาวิธีใหม่ที่มีศักยภาพ” โดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอารีรัตน์ สุพุทธิธาดาที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย