จุลสารสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖)

สารบัญ

ฉบับเต็ม


ปกหน้าจุลสาร…..วิชาการราชบัณฑิต


บรรณาธิการประจําฉบับแถลง
สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ สมชาย วงศ์วิเศษ


โรคความดันโลหิตสูง
นิภา จรูญเวสม์


ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทร่วมกล้ามเนื้อในโรคโควิด-19
ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร


การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับการป้องกันการเกิดบาดแผลและลดการลุกลามของแผลกดทับ
พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ศุภมาส นภาวิชยานันท์ ชุติรัตน์ ประมุขสรรค์


บทบาทของอาหารไทยในผู้สูงวัย เพื่อความเป็นอายุวัฒนะและการป้องกันโรคพาร์คินสัน
รุ่งโรจน์ พิทยศิริ


การจัดการการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ
ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง สุทัศน์ ยกส้าน นวดล เหล่าศิริพจน์ ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ ชวลิต พิชาลัย อารี พลดี กนกพร ชื่นใจดี สมชาติ โสภณรณฤทธิ์


การใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งในการอบแห่งและคั่วอาหาร
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา


การระบายความร้อนจากแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า
ปิยธิดา ไตรนุรักษ์ กิตตินันท์ บุญมา ณพล ปฏิมาพรเทพ ยศพงษ์ ลออนวล สมชาย วงศ์วิเศษ


ปกหลัง