จิตใจไร้ขอบเขต

ศ. ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตติ
ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์

The Boundless Mind

สมชัย บวรกิตติ

– Mindfulness education may be beneficial in
increasing self-regulatory ability, which is
important for substance abuse prevention(1).

Make your mind a fortress and conquer
Mara with the weapon of wisdom(2).

– Our brains can be hijacked and programmed
For better or worse: Boundless mind develops versions
To counterbalance persuasive-teachnology(3).

ผู้บรรยายเรียบเรียงบทความ “จิตใจไร้ขอบเขต” อิงข้อมูลในเอกสาร 3 ชิ้น ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ความมีสติ และการนำ “เทคโนโลยีโน้มน้าว” มาเป็นเครื่องมือสร้างแอปป์ที่เอื้อประโยชน์ต่อทั้งบุคคลและสังคม โดยการส่งเสริมความมีสติ ที่นำไปสู่การหลีกเลี่ยงภาวะมอมเมาต่างๆ และอาจครอบคลุมการบำบัดพฤติกรรม
บริษัทจิตใจไร้ขอบเขต ได้ก่อตั้งดดยอาศัยแนวคิดทางประสาทชีววิทยาที่อธิบายกลวิธานการทำงานของสมอง และสองมนุษย์สร้างพฤติกรรมโน้มน้าวทั้งในทางดีและไม่ดีจากการทำงานของสมองที่มีสารสื่อประสาทโดปามีน โดยสร้างแอปป์เปลี่ยนพฤติกรรมไปถ่วงดุลกับเทคโนโลยีโน้มน้าว โดยอาศัยการเรียนรู้ของเครื่องมือผนวกเข้ากับความจริงที่ว่าเมื่อสมองได้รับสัญญานจากภายนอก สมองส่วนเบสัลแกงเกลียจะถูกโดปามีนโน้มน้าวพฤติกรรม ดังนั้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีโน้มน้าวแบบใหม่แก่บุคคลทั่วไป ก็จะได้ผลตรงเหตุ
นักประสาทวิทยาศาสตร์จิตใจไร้ขอบเขตประกาศว่า “มนุษย์พลังควบคุมจิตใจได้”

Academy of Science

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Science →