ความรู้จากประสบการณ์ : ด้านนโยบายเกษตรและอาหารจากจีนและอินเดีย เพื่อประโยชน์ของประเทศไทย

สรุปรายงานการประชุมเชิงวิชาการ
เรื่อง
“ความรู้จากประสบการณ์: ด้านนโยบายเกษตรและอาหารจากจีนและอินเดีย เพื่อประโยชน์ของประเทศไทย”

จัดโดย
โครงการอาศรมความคิดด้านอาหาร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
ร่วมกับ
มูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตร

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องแมจิก ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Academy of Science

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Science →