การฟื้นฟูปอดด้วยตนเองของผู้หายป่วยจากโควิด-19 และการรักษาวิธีใหม่

Self-Pulmonary Rehabilitation in COVID-19 Survivors
and Potential Novel Therapies By Professor Areerat Suputtitada, M.D.

การบรรยายพิเศษ
“การฟื้นฟูปอดด้วยตนเองของผู้หายป่วยจากโควิด-๑๙ และการรักษาวิธีใหม่ที่มีศักยภาพ”

โดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอารีรัตน์ สุพุทธิธาดา
ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Academy of Science

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Science →