การผลิตน้ำมันจากยอดอ้อยและกลีเซอรอลดิบโดยยีสต์อุดมน้ำมัน

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง ราชบัณฑิต
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

Academy of Science

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Science →