ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ สาขาวิชาการประมง ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • อุปนายกคนที่ 1 วาระ (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553)
 • อุปนายกคนที่ 2 วาระ (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552)
 • ประธานสำนัก วาระ (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม
 • กรรมการจัดทำอนุกรมวิธานสัตว์
ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๑๓
 • ปริญญาโท สาขาการประมง มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๕
 • ปริญญาเอก สาขาการประมง มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๗
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ แผนกวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๗-๒๕๑๙
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๙-๒๕๒๒
 • รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๒-๒๕๒๙
 • ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙-ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกเกาะสีชัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖-๒๕๓๕
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕-๒๕๔๔
 • ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕-๒๕๔๖
 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖-ปัจจุบัน
ผลงาน
 • Menasveta, P.1998. The evolution of shrimp culture and its impact on mangroves. Infofish International 1/98, pp’ 24-29. Menasveta, P. 1998. Mercury monitoring in the Gulf of Thailand: 1974-1997. J. Environ. Med. 1 (2), pp. 255-259.
 • Menasveta, P. 1999. The Gulf of Thailand. EMECS Newsletter, 10-12.
 • Menasveta, P. 2000. Present status of fish cage-culture in Thailand. In Cage Aquaculture in Asia: Proceedings of the First International Symposium on Cage Aquaculture in Asia (ed. IC.)
 • Liao and C.K. Lin), pp’ 107-109. Asian Fisheries Society, Manila, and World Aquaculture Society-Southeast Asian Chapter, Bangkok.
 • Menasveta, P. 2000. Marine Biotechnology Applications for Sustainable Shrimp Culture. Marine Biotechnology Research Unit, Chulalongkorn University, Bangkok: 294 p.
 • Menasveta, P., T. Panritdam, P. Sihanonth, S. Powtongsook, B. Chantapa, and P. Lee. Design and function of a closed, Recirculating seawater system with denitrification for the Biosecure culture of black tiger shrimp broodstock. Aquacultural Engineering 25: 35-49.
 • Menasveta, P. 2001. Pollution problems in Thailand’s marine environment. J. Environ. Med. 3: 268-273.
 • Menasveta, P., S. Inkong, and P. Chareonsri. 2002. Mercury contents in dried shark fins in Bangkok markets. Journal of the Royal Institute of Thailand. 27(2) : 362-373.
 • Menasveta, P. 2002. Improved shrimp growout system for disease prevention and environmental sustainability in Asia. Rev. Fish. Sci. 10: 391-402.
 • เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต. ๒๕๔๒. “แนวพระราชดำริกับการแก้ปัญหาวัฏจักรของน้ำที่เสียสมดุล.”
 • วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ : ๑๑๙–๑๒๑.
 • เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต. ๒๕๔๒. “มลพิษทางทะเลในอ่าวไทยและกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม.” ใน ตำราเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชา. กรุงเทพฯ : ๓๔๗–๓๗๒.
 • เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต. ๒๕๔๕. “ปัญหาและแนวทางแก้ไขกรณีสารต้านจุลชีพตกค้างในกุ้งไทย.” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๔: ๑-๓.
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ทุนรัชดาภิเษกสมโภช, ๒๕๒๕
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๕
 • เมธีวิจัยอาวุโส สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๓๘
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ฐานข้อมูลวิชาการ