ศาสตราจารย์ ดร.เกศินี โชติวานิช

ราชบัณฑิต

แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาวิชาพยาธิวิทยา ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๕)
 • ปริญญาโท สาขา พยาธิชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๓๘)
 • ปริญญาเอก สาขา พยาธิชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศ ไทย (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ /คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลโปสเตอร์/ presentation award/ Travel Award/Young investigator Award งานประชุมนานาชาติ Joint International Tropical Medicine and Malaria (พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน)
 • คณะทำงาน Expert panel-Artemisinin Resistance: Defining the in vitro phenotype ของ World Health Organization (พ.ศ. ๒๕๕๒)
 • วิทยากรรับเชิญ WHO collaborating center for clinical management malaria ของ World Health Organization collaborating center (พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับโรค เขตร้อนในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๗)
 • วิทยากร และคณะทำงานผู้จัดการอบรม เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทาง การแพทย์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการพระราชดำริใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พ.ศ. ๒๕๖๒)
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.๒๕๖๐- ปัจจุบัน)
 • รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบัน)
 • หัวหน้าหน่วยเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๕๕- ปัจจุบัน)

ผลงานสำคัญ

 • มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติกว่า ๑๒๐ เรื่อง ได้รับการอ้างอิงกว่า ๖,๐๐๐ ครั้ง มี h-index = ๓๙ (ไม่นับการอ้างอิงตนเอง) ผลงานตีพิมพ์สามารถคลิกจากลิงค์นี้
ฐานข้อมูลวิชาการ