ศาสตราจารย์ ดร. ทนพ.อานนท์ บุณยะรัตเวช

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • เลขานุการสำนัก วาระ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑)
ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๑๔)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาธิวิทยาคลีนิก) มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๑๖)
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พยาธิชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๑๖)
 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๒๕)
 • รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๒๔)
 • ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๓๖)
 • ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๔๗)
 • เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒)
 • กรรมการ Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society-Asia Pacific Council (TERMIS-AP Council) (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๓)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กลุ่มวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๕)
 • ประธานสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔)
 • กรรมการ Asian Stem Cell Network ในกลุ่มประเทศทวีปเอเชีย (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๓)
 • ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)
 • ประธานมูลนิธิพัฒนายั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน)

ผลงานสำคัญ

งานวิจัย

 • โครงการศึกษาความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงในโรคธาลัสซีเมีย (พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๔๖)
 • โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตรแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๘)
 • โครงการวิจัยเลี้ยงเซลล์บุหลอดเลือดและเซลล์กล้ามเนื้อเรียบเพื่อทำเป็นหลอดเลือดธรรมชาติ (พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๖)
 • โครงการวิจัยพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดอ่อนสุด เพื่อการแพทย์ ทำให้ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นศูนย์กลางของโครงการ ได้รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล และทุนวิจัย ของสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นโครงการต่อเนื่อง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗)
 • โครงการวิจัยการสร้างเนื้อเยื่ออวัยวะ (วิศวกรรมเนื้อเยื่อ) จากเซลล์ต้นกำเนิดระยะมีเซนคราย เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ทางการแพทย์ (พ.ศ. ๒๕๔๗)
 • โครงการวิจัยบูรณาการนำร่องเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา (พ.ศ. ๒๕๔๗)

ตำราและบทความ

 • การตรวจเลือดทางโลหิตวิทยา โดยเครื่องมือกล Hemalog
 • โลหิตวิทยา เม็ดเลือดแดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟันนี่พับบลิชซิ่ง ๑๙๙๒
 • การวิเคราะห์เม็ดเลือด ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟันนี่พับบลิชซิ่ง ๑๙๙๓

งานเขียน

 • ร่างกายของเรา เซลล์มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ หมอชาวบ้าน ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๒๙ พฤษภาคม ๑๙๙
 • การวิจัย Stem cell เพื่อนำไปสู่การสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะ Lab today ๒๐๐๑
 • ธนาคารอวัยวะ ในหนังสือ โคลนนิ่งเทคโนโลยีสะท้านโลก หน้า ๗๙-๙๕ มูลนิธิบัณฑิตยสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๒๐๑๑
 • Look Asia: Stem cell and tissue engineering research in Thailand. (Invited article) 2(4)
 • Japanese Society Regenerative Medicine. ๒๐๐๓
 • เซลล์ต้นกำเนิด อะไหล่คนแก่ ในหนังสือ “กัน แก้ แก่” หน้า ๑๑๐-๑๓๒ มูลนิธิบัณฑิตยสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ๒๐๐๕

สิ่งประดิษฐ์

 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยวินิจฉัยภาวะโลหิตจาง ลิขสิทธิ์เลขที่ ๒๙๖๓๕ นักวิจัยอาวุโส สำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ๑๙๙๙
ความเชี่ยวชาญ
 • เทคโนโลยีทางการแพทย์ เซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell) วศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering)
 • การบริหารการวิจัยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (Research Management for People)
 • โรคทางพันธุกรรมของ hemoglobin ในเม็ดเลือดแดง
 • การเกษตรเพื่อสุขภาพ การใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • การบริหารจัดการด้าน Precision Medicine Genome and Epigenetic Regenerative Medicine
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๔๘
 • มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.) พ.ศ. ๒๕๔๔
ฐานข้อมูลวิชาการ