ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล

ภาคีสมาชิก

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทย์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science Dictionary Committee)
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2514
 • ปริญญาโท M.S., Food Science, Tuskegee University, USA พ.ศ.2517
 • ปริญญาเอก Ph.D., Cereal Technology, North Dakota State University, USA พ.ศ.2520
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2520-พ.ศ.2526)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2526-พ.ศ.2532)
 • รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2532-พ.ศ.2548)
 • ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2548-พ.ศ.2557)
 • ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง(ข้าราชการบำนาญ) ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2557-ปัจจุบัน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) (พ.ศ.2558-ปัจจุบัน)
ประวัติการทำงานวิชาชีพ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การอาหารในการประชุม คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และวินิจฉัยในเชิงวิชาการเกี่ยวกับอาหาร สำนักงานอาหารและยา (เป็นครั้งคราว)
 • วิทยากรพิเศษระดับชาติ รับเชิญในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อมูลค่าเพิ่ม ทางวิทยุและโทรทัศน์ต่างๆ มากกว่า 30 ครั้ง และวิทยากรพิเศษระดับนานาชาติ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) มากกว่า 15 ครั้ง
 • ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมเรื่องข้าวและการใช้ประโยชน์ระดับนานาชาติ 3 ครั้ง ที่ประเทศ Bolivia, Costa Rica, India
ประวัติการทำงานบริหาร
 • ที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) (พ.ศ.2559-ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการบริหารโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) (พ.ศ.2549-ปัจจุบัน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (พ.ศ.2548-ปัจจุบัน)
 • คณะอนุกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (พ.ศ.2550-ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องข้าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ.2554-ปัจจุบัน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่พิจารณาและประเมินผลโครงการเรื่องข้าว สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), (พ.ศ.2554-ปัจจุบัน)
ผลงานวิชาการ
 • หนังสือ : เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 9), ข้าวสาลี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พิมพ์ครั้งที่ 2), ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พิมพ์ครั้งที่ 4), Rice processing: The comprehensive guide to global technology and innovative products บทที่ 8 เรื่อง Value added rice products and co-products, หน้า 215-257, KU สร้างสรรค์ข้าวไทย “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี”, KU สร้างสรรค์ข้าวไทย “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี” เล่ม 2, ข้าวหอมมะลิ ห้อมหอม “คงความหอมมะลิข้าวหอมมะลิไทยตลอดห่วงโซ่”
 • บทความวิชาการลงพิมพ์ในวารสารทั้งภายในและต่างประเทศ มากกว่า 100 เรื่อง
 • ตัวอย่างผลงานวิจัยปีพ.ศ.2562 (ค.ศ.2019) จำนวน 3 เรื่อง
 1. Krongworakul, N. and O. Naivikul. 2019: Physicochemical properties of rice starch during microwave heating for food product quality. Journal of Nutritional and Science Vitaminology. 65: S163-S165
 2. Kupkanchanakul, W., T. Yamaguchi and O. Naivikul. 2019: Gluten-free rice breading using composited rice flour and pre-germinated brown rice flour for health benefits. Journal of Nutritional and Science Vitaminology. 65: S206-S211
 3. Krongworakul, N. and O. Naivikul. 2019: Kinetic of cooking parboiled pre-germinated brown rice and TTI development. VRU Research and Development Journal Science and Technology. 14(1): 144-153
ผลงานวิชาชีพ

มีผลงานบริการวิชาการสู่ภาคเอกชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน  มีโครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกมากกว่า20 เรื่อง เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวด้วยแนวทางนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดข้าวเป็นข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอก ผลิตภัณฑ์เส้น ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปราศจากกลูเทน เป็นต้น

ความเชี่ยวชาญ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูป และ ใช้ประโยชน์จากข้าวเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร

เกียรติคุณที่ได้รับ

 • นิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2555 วันที่ 11 มกราคม 2556 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นิสิตเก่าดีเด่น ประเภท นักวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 สมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2553 วันที่ 19มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เมธีส่งเสริมนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2552 วันที่ 26 มกราคม 2552 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 5. เมธีส่งเสริมนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2548 วันที่ 4 พฤษภาคม 2548.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 • Leading Scientists of the World-2006 in the area of Cereal Science and Technology Research. February 9, 2006 (พ.ศ. 2549) International Biographical Centre, Cambridge, England.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มงกุฎไทย ชั้นสูงสุด ชื่อ มหาวชิรมงกุฎ วันที่ 5 ธันวาคม 2545
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือก ชั้นสูงสุด ชื่อ มหาวชิรมงกุฎ วันที่ 5 ธันวาคม 2550
ฐานข้อมูลวิชาการ