ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ประเภทวิชาเทคโนโลยี สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
  • ระดับปริญญาตรี Bachelor of Science in Bacteriology, University of California at Davis, U.S.A. ปี ๒๕๑๓
  • ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Microbiology, Michigan State University, U.S.A. ปี ๒๕๑๗
ประวัติการทำงาน
  • เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี ๒๕๑๗ ได้รับตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (๒๕๑๙) รองศาสตราจารย์ (๒๕๒๔) ศาสตราจารย์ (๒๕๓๓) ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ (๒๕๔๔) เกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๕๓ และได้รับแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ในปี ๒๕๕๔
  • ได้รับแต่งตั้งเป็น รักษาการหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (๒๕๓๒) รองคณบดี (๒๕๓๔) คณบดี (๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐) รองอธิการบดี (๒๕๔๖ – ๒๕๔๗) หลังจากเกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (๒๕๕๓ – ๒๕๕๗)
เกียรติคุณที่ได้รับ
  • เป็นนายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (๒๕๓๓ – ๒๕๓๗)
  • เป็นประธานที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (๒๕๔๒ – ๒๕๔๔)
  • เป็นกรรมการ Scientific Advisory Committee (SAC) ของ International Foundation for Science (IFS) (๒๕๔๕ – ปัจจุบัน) ในส่วนที่เกี่ยวกับรางวัลเกียรติยศนั้น เคยได้รับรางวัลโครงการวิจัยดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (๒๕๓๐) รางวัลมหาวิทยาลัย มหิดล สาขาทั่วไป (๒๕๓๔) รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นจากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ (๒๕๓๕) เมธีวิจัยอาวุโส จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (๒๕๔๐) เป็นภาคีสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา (๒๕๔๓)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
  • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๙) มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๔๔) ได้รับเหรียญ Officise de Palmes Academiques จากประเทศฝรั่งเศส (๒๕๕๑) และเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา (๒๕๕๘)
ฐานข้อมูลวิชาการ