ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • นายก
  วาระ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ปัจจุบัน)
 • ประธานสำนัก
  วาระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๑)
 • กรรการคณะกรรมการกิจการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
  วาระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๑)
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.๒๕๑๕         
 • สาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.๒๕๑๗
 • วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญฯสาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๒๑
 • อนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญฯสาขาโลหิตวิทยา พ.ศ.๒๕๒๗
 • ฝึกอบรมเรื่องการปลูกถ่ายไขกระดูก ณ Fred Hutchinson Cancer Research Center, University of  Washington, Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ 
 •  Fellow of The Royal College of Pathologists of Australasia, FRCPA พ.ศ.๒๕๔o         
 •  Fellow of The Royal College of Pathologists, UK., FRCPath พ.ศ.๒๕๔o          
 •  Fellow of The American College of Physicians, FACP พ.ศ.๒๕๔๑          
 •  Fellow of The Royal College of Physicians, FRCP (London) พ.ศ. ๒๕๔๒
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๒๓
 • ตำแหน่งรองศาสตราจารย์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๒๖
 • ตำแหน่งศาสตราจารย์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๓๒
 • ตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๓๘
 • ตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๙
ตำแหน่ง
 • ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้อำนวยการศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกจุฬาภรณ์
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • ผลงานวิจัยดีเด่นทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.๒๕๓๕
 • ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช พ.ศ.๒๕๓๗ 
 • ผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๖
 • ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๓๙
 • บุคคลดีเด่นของชาติ  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๔   
 • บุคคลคุณภาพแห่งปี ๒o๑๒ ด้านวิทยาศาสตร์ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๕
 • รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑        
ผลงานสำคัญ
 • ผู้ก่อตั้ง Asia Pacific Bone Marrow Transplantation, ๒๕๓๑
 • ผู้ก่อตั้ง Asian Hematology Association, ๒๕๔๖
 • การค้นคว้าวิจัยเรื่องโรคโลหิตจางอะพลาสติกในประเทศไทย
 • ผลงานวิจัยเรื่องการปลูกถ่ายไขกระดูกและการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
 • การศึกษาวิจัยเรื่อง เซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์ต้นกำเนิดบำบัด (stem cell and stem cell therapy)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาการแพทย์, ๒๕๕๑
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, ๒๕๔๓; มหาวชิรมงกุฏ, ๒๕๔๐
ฐานข้อมูลวิชาการ
วิกิพีเดีย
ผลงานภายเว็บไซต์สำนักวิทยาศาสตร์