ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวิชาฟิสิกส์
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมฟิสิกส์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศัพท์วิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พลังงาน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • กองบรรณาธิการสำนักวิทยาศาสตร์ จัดทำวารสารราชบัณฑิตยสภา
 • กองบรรณาธิการสำนักวิทยาศาสตร์ จัดทำวารสารราชบัณฑิตยสภา ฉบับภาษาอังกฤษประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี ฟิสิกส์ (เกียรตินิยม) Imperial College มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ, ๒๕๑๒
 • ปริญญาโท ฟิสิกส์ Imperial College มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ, ๒๕๑๓
 • ปริญญาเอก ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตริเวอร์ไซด์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๑
ตำแหน่ง
 • หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เกียรติคุณ
 • นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาฟิสิกส์ทฤษฎี มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๐
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๐
 • นักวิจัยอาวุโส สาขาฟิสิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ๒๕๓๙-๒๕๔๒
 • เมธีวิจัยอาวุโส สาขาฟิสิกส์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๒-๒๕๔๙
 • นักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล, ๒๕๔๘
 • นักวิจัยแห่ง International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italy, ๒๕๓๐-๒๕๔๖
ผลงานสำคัญ
หนังสือรวมเล่มบทความวิทยาศาสตร์
 • วิทยาการแห่งอารยะ เล่ม ๑, เล่ม ๒, ศาสตร์พิศวง, ศาสตร์ปริศนา, อารยธรรมลี้ลับ, โภชนาโรคาน่าฉงน, ถอดรหัสอัจฉริยะ เลโอนาร์โด ดาร์วินชี, สารพัดสัตว์โลก, อัจฉริยะนักวิทย์เล่ม ๑, อัจฉริยะนักวิทย์เล่ม ๒, ศิลปินอัจฉริยะ, ไขปริศนาวิทยาการ, สุดยอดนักฟิสิกส์, สุดยอดนักเคมี, สุดยอดนักชีววิทยา, สุดยอดนักผจญภัย, สุดยอดนักคณิตศาสตร์, และอารยะธรรมสุดยอด
 • บทความใน “โลกวิทยาการ” หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการออนไลน์ ทุกวันศุกร์
 • บทความใน “เรื่องจากนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” นิตยสาร สสวท ทุกสองเดือน
งานวิจัย
 • บทความวิชาการในวารสารวิจัยต่างประเทศ เรื่องที่เกี่ยวกับตัวนำยวดยิ่ง (superconductor) ๕๐ เรื่อง
ฐานข้อมูลวิชาการ