ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ภาคีสมาชิก

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สาขาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ประเภทวิชาศัลยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการ  คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ วาระ  (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522
 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ศัลยศาสตร์ทั่วไป) พ.ศ. 2528 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (กุมารศัลยศาสตร์) พ.ศ. 2530 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Diploma in Paediatric and Neonatal Surgery พ.ศ. 2532 Institute of Child Health , University of London
 • Certificate in Paediatric Hepatobiliary Surgery พ.ศ. 2533 King’s College, University of London
 • Fellow, American College of Surgeons (F.A.C.S) พ.ศ. 2540
 • วุฒิบัตร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วสท.41) พ.ศ. 2543
 • วุฒิบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2551) พ.ศ. 2551
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร CEO รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2555
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ พ.ศ. 2556 ประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.16)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน พ.ศ. 2557
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2558
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • อาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พ.ศ. 2523
 • อาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พ.ศ. 2527
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขากุมารศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พ.ศ. 2530
 • รองศาสตราจารย์ สาขากุมารศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พ.ศ. 2535
 • ศาสตราจารย์ สาขากุมารศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พ.ศ. 2537
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ประวัติการทำงานวิชาชีพ
 • นายกสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545-2547
 • นายกสมาคมกุมารศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549-2551
 • President, Asian Association of Pediatric Surgeons พ.ศ. 2550-2552
 • President, American College of Surgeons: พ.ศ. 2550-2551 Thailand Chapter
 • ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553-2555
 • ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย พ.ศ. 2548-2555
ประวัติการทำงานบริหาร
 • ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองอธิการบดี ด้านวิจัยและวิรัชกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สภาวิจัยแห่งชาติ
 • กรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
 • นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
ผลงานวิชาการ
 • International Journals 43 บทความ Local Journals 69 บทความ
 • International book 1 บท
 • บทความในหนังสือ 21 บท
 • CAI- Computer Assisted Instruction 24 บทเรียน
 • Web-based Instruction Atlas of Pediatric Surgery
 • Pediatric Surgery
 • English for Medical Doctors
 • หนังสือ เด็กปวดท้อง, Atlas of Anatomy 3 Volume พจนานุกรมศัพท์แพทย์
 • บรรณาธิการหนังสือ / ตำรา มากกว่า 10 เล่ม เช่น ตำราศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ อุบัติเหตุ
 • หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ 2 เล่ม คือ เด็กปวดท้อง Atlas of Pediatric Surgery
ความเชี่ยวชาญ

กุมารศัลยศาสตร์   การบริหารระบบวิจัยและนวัตกรรม

เกียรติคุณที่ได้รับ
 • แพทย์ต้นแบบ ของแพทยศภา
 • แพทย์ดีเด่น รางวัลสมเด็จพระวันรัต ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • รางวัลผลงานวิชาการวิจัย และการประกาศเกียรติคุณจากต่างประเทศ รวม 7 รางวัล (Royal College of Surgeons of England, American College of Surgeons, British Association of Paediatric Surgeons, Japan Surgical Society, Asian Associaton of Pediatric Surgeons, Indian College of Surgeons, UK Council for Graduate Education)
 • รางวัลผลงานวิชาการวิจัยระดับประเทศจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพต่างๆ รวม 15 รางวัล
 • การประกาศเกียรติคุณจากองค์กรต่างๆ ระดับประเทศ มากกว่า 10 ครั้ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช. 5 ธันวาคม 2552
 • มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม. 5 ธันวาคม 2547
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธันวาคม 2551
ฐานข้อมูลวิชาการ