ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวิชาพอลิเมอร์ ประเภทวิชาเทคโนโลยี สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • ประธานคณะกรรมการในการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีใน โอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙)
 • รองประธานกรรมการวิชาการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕- ๒๕๕๐)
 • กรรมการวิชาการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วัสดุนาโน ฉบับราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐)
 • กรรมการวิชาการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ พิมพ์ครั้งที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐)
 • กรรมการวิชาการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ปิโตรเคมี ฉบับราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๒)
 • กรรมการวิชาการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เยื่อกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
 • ประธานคณะกรรมการในการจัดทำหนังสือรวมบทคัดย่อการบรรยายทางวิชาการของสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ที่บรรยายในการประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)
ประวัติการศึกษา
 • วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๔)
 • วท.ม. (เคมีฟิสิกัล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๖)
 • Ph.D. (Polymer Science and Engineering), Lehigh University, U.S.A (พ.ศ. ๒๕๒๖)
 • Diploma (Photographic Science), Swiss Federation of Technology, Zurich, Switzerland (พ.ศ. ๒๕๑๙)
 • Post-Doctoral JSPS research (Osaka University, Chiba University, Japan) (พ.ศ. ๒๕๓๑)
 • Research fellow (University of New South Wales, Australia) (พ.ศ. ๒๕๓๑)
 • Research fellow (Korea Institute of Advanced Science and Technology, Seoul, Korea) (พ.ศ. ๒๕๓๒)
 • Research fellow (Nippon Institute of Technology, Japan) (พ.ศ. ๒๕๓๔)
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • ทุนวิจัยจากอุตสาหกรรมสาขาการพิมพ์ เรื่อง ผลของเม็ดสกรีนบวมต่อคุณภาพพิมพ์ออฟเซต (พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๐)
 • ทุนวิจัยด้านวัสดุพอลิเมอร์จาก วช., สวทช., ทบวงมหาวิทยาลัย, Asahi Foundation Japan (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๖)
 • ทุนวิจัยจากทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศด้านการใช้รังสีเตรียมพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมาก (พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๔)
 • ทุนวิจัยโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐)
 • ทุนวิจัยโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓)
 • ทุนวิจัยด้านอุตสาหกรรมจาก ปตท. จำนวน ๒ โครงการ, SCG ๓ โครงการ, และ IRPC ๓ โครงการ (พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๖)
 • ทุนวิจัยโครงการศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
 • ทุน คปก. จาก สกว. สาขาปิโตรเคมี วัสดุศาสตร์ และพอลิเมอร์ จำนวน ๑๒ ทุน (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๗)
ประวัติการทำงานบริหาร
 • รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยปิโตรเลียม – ปิโตรเคมี ฝ่ายวางแผน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๓)
 • กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ และผู้บริหารประจำคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๓- ๒๕๕๐)
 • กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทตัวแทนศาสตราจารย์ด้าน วท. (พ.ศ. ๒๕๔๘- ๒๕๕๐)
 • ผู้ประสานงานโครงการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – บริษัทแคนนอน (โตเกียว) ด้านเทคโนโลยีทางภาพ (พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๔๗)
 • หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๓- ๒๕๔๗)
 • รองคณะบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐)
 • โครงการวิจัยจากอุตสาหกรรม (ปตท. GC และ IRPC) ในการสถาปนาจุฬาลงกรณ์ฯ อายุ ๙๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๘- ๒๕๕๓)
 • กรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนศาสตราจารย์ สาขา วท. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๗- ๒๕๕๒)
 • กรรมการบริหาร และสมาชิกสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๕)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐)
 • กรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาเคมีเภสัช สภาวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙)
 • ผู้ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตสาขาวิชา IT ภายใต้ MOU ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ KAIT (พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน)

ผลงานสำคัญ

 • ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๒)
 • ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๖)
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๔)
 • รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๔)
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช สภาวจัยแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕)
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม (ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑) จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๗)
 • รางวัลอ้างอิงสูงสุด สาขาเทคโนโลยีของบทความวิชาการที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๗)
 • รางวัลนิสติเก่าดีเด่นด้านวิชาการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๙)
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๕)
ความเชี่ยวชาญ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช)  พ.ศ. ๒๕๔๘
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) พ.ศ. ๒๕๔๕
ฐานข้อมูลวิชาการ