ศาสตราจารย์กิตติคุณ สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชากีฏวิทยา
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการในคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา วาระ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี วท. บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๓
 • ระดับปริญญาโท M. S. (Entomology), University of California Davis, USA พ.ศ. ๒๕๑๕
 • ระดับปริญญาเอก Ph. D. in Entomology, University of California Davis, USA พ.ศ. ๒๕๑๘
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • รับราชการเป็นอาจารย์ในภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๘) และดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยวิจัยชีววิทยาของผึ้ง (Bee Biology Research Unit) (พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๔๕)
 • หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒ สมัย (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๘)
 • คณบดีคณะเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๘)
 • คณบดีคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสารคาม (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑)
 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

ประวัติการทำงาน

 • เลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๖)
 • อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๘)
 • Visiting Professor (1999) National University of Singapore (NUS) โดยทุน Distinguished Professor Asian University Network (AUN)
 • Visiting Professor (2010-2012) King Saudi University (KSU), Riyadth, Kingdom of Saudi Arab
 • President of Asian Apiculture Association (AAA), Tamagawa University, Tokyo, Japan (2006 – present)
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • ได้รับ Awarded for Excellent Contribution to Asian Apiculture Asian Apiculture Association (AAA) และสถาบัน ICOD ณ ประเทศเนปาล วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๑ ในการประชุม Fourth International Conference of Asian Apiculture Association
 • ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นสาขาสัตว์ สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐
 • ได้รับรางวัล นักกีฏวิทยาดีเด่น (สาขาวิชาการ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จากภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมกีฏวิทยาและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย
 • ได้รับรางวัลที่ ๑ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ในโครงการผสมเทียมผึ้งและผลิตผึ้งนางพญา สร้างสายพันธุ์ไฮบริดไทย-จีน เป็นครั้งแรกของโลก (บทความวิจัยลงตีพิมพ์ใน American Bee Journal และ Honey Bee Science)
 • ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดหนังสือประเภทสารคดีเรื่องผึ้งและน้ำผึ้ง จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ (UNESCO) ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ได้รับคัดเลือกให้เป็น Distinguished Professor of Asian university Network จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ไปเป็น visiting professor ที่ Department of Biological Science, National University of Singapore
 • ได้รับทุนส่งเสริมวิชาชีพนักวิจัย ประเภททุนนักวิจัยอาวุโส จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔
 • ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
 • ได้รับทุนโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (สกอ.) พ.ศ. ๒๕๔๙
 • ได้รับรางวัล Award of Recognition to be the Center of Excellence in Asia จาก Asian Apicultural Association, honeybee Science Research Center, Tamagawa University, Machida-shi, Tokyo, Japan ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ ประเทศฟิลิปปินส์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (มปช) พ.ศ. ๒๕๔๕
ฐานข้อมูลวิชาการ