ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ภาคีสมาชิก         

แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาชีววิทยาระดับโมเลกุล
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล”เพื่อศึกษาต่อในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยได้รับปริญญาเอก ด้านวิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และระดับหลังปริญญาเอกด้านอณูชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ในด้านการบริหารได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.๒) และด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จากสถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูง จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Director Certification Program จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งอื่น ๆ ที่สำคัญในปัจจุบัน
  • ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
  • กรรมการและเลขานุการร่วม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
  • คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.)
  • กรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
  • คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๒ สมัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๙  มีบทบาทหลักในการบริหารให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีชั้นนำในระดับนานาชาติ รวมทั้งได้จัดทำนโยบายการวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประเทศ โดยได้จัดทำกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) ร่วมกับสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และได้จัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีในระดับประเทศ จำนวน ๓ ฉบับ  รวมทั้งได้บูรณาการและบริหารความสัมพันธ์กับองค์กรภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบ เกิดโครงการขนาดใหญ่ที่ตรงกับความต้องการ สามารถขยายผลได้อย่างรวดเร็ว 

ประสบการณ์ในการทำงาน

ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ในด้านนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาภูมิคุ้มกัน  ได้ทำการศึกษาวิจัยมีผลงานโดดเด่นได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการค้นพบเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์ใหม่ การศึกษารหัสพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคเมลิออยโดสิสซึ่งเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิจัยชั้นนำระดับนานาชาติจำนวน ๔๖ เรื่อง รหัสพันธุกรรมในฐานข้อมูลนานาชาติ ๑๔๕ รหัส หนังสือ ๒ เล่ม บทความทางวิชาการและบทในหนังสือ ๓๐ เรื่อง และยื่นขอรับสิทธิบัตร ๕ เรื่อง

ในด้านการต่างประเทศ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ได้รับเลือกเป็นประธานสมาพันธ์นาโนเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) และเป็นผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการนานาชาติหลายคณะ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานหลักในความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดความร่วมมือทั้งทางการวิจัยและการพัฒนาบุคลากร

ด้านวิชาการ

ได้รับรางวัลทางวิชาการที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยได้รับพระราชทานรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น, รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัล ASEAN Young Scientist and Technologist Award  ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายหลัก Keynote speaker และ Invited speaker ในการประชุมระดับนานาชาติและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) และมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

ฐานข้อมูลวิชาการ