ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขาวิชาพืชศาสตร์
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๓
  • M.S. (Horticulture), Oklahoma State University, สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๑๘
  • Ph.D. (Postharvest Physiology), Michigan State University, สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๒๓
ประวัติการทำงานวิชาการ

อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๒๔; ผศ.ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๖; รศ. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    พ.ศ. ๒๕๒๙; ศ. ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๖; ศ.ระดับ ๑๑ ภาควิชาพืชสวน   คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๒; ศ.เกียรติคุณ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรมหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลงานวิชาการ 
    บทความวิจัย (๕ปีย้อนหลัง  ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๐)

๑. Amornputti, S.,  S. Ketsa and W. G. van Doornc.2016. 1-Methylcyclopropene (1-MCP) inhibits ethylene production of durian fruit which is correlated with a decrease in ACC oxidase activity in the peel. Postharvest Biology  and Technology 114: ๒. Phetsirikoon, S., R. E. Paull, N. Chen, S. Ketsa and W. G.van Doorn. 2016. Increased hydrolase  gene expression and hydrolase activity in the abscission zone involved in chilling-induced abscission of Dendrobium flowers. Postharvest Biology and  Technology 117: 217–229. ๓. Wisutiamonkul, A., C. Ampomah-Dwamena, A. C. Allan and S. Ketsa. 2017.  Carotenoid accumulation and gene expressionduring durian (Durio zibethinus) fruit growth and ripening. Scientia Horticulturae  220: 233- 242. ๔. Wisutiamonkul, A., C. Ampomah-Dwamena, A. C. Allan and S. Ketsa. 2017.  Carotenoid accumulation in durian (Durio zibethinus) fruit is affected by ethylene via modulation of carotenoid pathway gene expression. Plant Physiology and Biochemistry 115: 308-319. ๕. Thongkum, M.,W. Imsabai, P. Burns, P. McAtee, R. J. Schaffer, A C. Allanand S. Ketsa. 2018. The  effect of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on expression of ethylene receptor genes in durian pulp during ripening. Plant Physiology and Biochemistry 125: 232–238.         ๖. Thongkum, M., P. McAtee, R. J. Schaffer, A C. Allanand S. Ketsa. 2018. Characterization and differential expression of ethylene receptor genes during fruit  development and dehiscence of durian (Durio  zibethinus).  Scientia Horticulturae 240: 623–630.   ๗. Kotepong, S., R.E. Paull and S. Ketsa. 2019. Anthocyanin accumulation and differential gene expression in wild-type and mutant of ‘Saraek’ Malay apple (Syzygium malaccense) fruits during growth and ripening. Biologia  Plantarum 63: 710-720.  ๘. Ketsa, S., A. Wisutiamonkul, Y. Palapol and R.E. Paull. 2020. The Durian: Botany, Horticulture, and  Utilization. Horticultural Reviews 47: 125-211.

หนังสือ

๑. Holcroft, D. M., H. Lin and S. Ketsa. 2005. Harvesting and storage, pp. 273-295.   In: C.M. Mamzel and G.K. Waite (eds.).    Litchi and Longan: Botany, Production  and Uses. CAB International, Wallingford, Oxon. ๒. Ketsa, S. and R.E. Paull. 2008. Durio zibethinus, durain , pp.176- 182.   In: J. Janick and R.E. Paull (eds.). The Encyclopedia of Fruit and  Nuts. CABI, Wallington.   ๓. Ketsa, S. and R.E. Paull. 2008. Lansium domesticum, langsat, longkong, duku,  pp.468- 472.   In: J. Janick and R.E. Paull (eds.). The Encyclopedia of Fruit and Nuts. CABI, Wallington.        ๔. Ketsa, S. and  R. E. Paull. 2011. Mangosteen (Garcinia mangostana L.), pp. 1-30.  In: E.M.Yahia (ed.). Postharvest Biology and Technology of Tropical and Subtropical Fruit. Vol  4.  Woodhead  Publishing Limited, Cambridge. ๕.Ketsa, S. and W.G. van Doorn. 2009. Postharvest physiology of Dendrobium flowers, pp. 197- 228. In: N. Benkeblia (ed.). Postharvest Technologies for Horticultural Crops. Vol 2.  Researh  Signpost, India. ๖. Subhadrabhandhu, S. and S. Ketsa. 2000. Durian : King of Tropical Fruit. CAB International, Wellington, Oxon. 248 p.       ๗. Ketsa, S. and  R. E. Paull. 2011. Mangosteen (Garcinia mangostana L.), pp. 1-30.  In: E. M. Yahia (ed.). Postharvest  Biology and Technology of Tropical and Subtropical Fruit. Vol 4.  Woodhead  Publishing Limited, Cambridge.        ๘. Ketsa, S. 2018. Durian: Postharvest physiology nutritional values handling and utilization, pp. 169-180. In: Exotic Fruits Reference   Guide, Elsevier

ความเชี่ยวชาญ  สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
เกียรติคุณที่ได้รับ

๑. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) (พ.ศ.๒๕๔๑) ๒. บุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(พ.ศ.๒๕๔๑, ๒๕๔๖, ๒๕๕๒, ๒๕๕๔) ๓. เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. (๒๕๔๕ และ ๒๕๔๘) ๔. ศิษย์เก่าดีเด่น คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(พ.ศ. ๒๕๔๙)          ๕. ศิษย์เก่าดีเด่น ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๕๐) ๖. ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น  สำนักงานกองทุสนับสนุนการวิจัย (สกว). และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (พ.ศ.๒๕๕๒) ๗. นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.๒๕๕๒) ๘. อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ปอมท. (พ.ศ.๒๕๕๔) ๙. Outstanding  contribution to  international postharvest science, technology  and supply chains of horticultural crops. Postharvest Pacifica Conference 2009. 15-19 December 2009. Napier, New Zealand.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  (พ.ศ. ๒๕๔๖)
  • เหรียญดุษฎีมาลา (เข็มศิลปวิทยา) (พ.ศ. ๒๕๕๕)
ฐานข้อมูลวิชาการ