ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ภาคีสมาชิก

แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวเคมี ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี                  วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ ฯ
 • ปริญญาโท                 วิศวกรรมเคมี McGill University, Montreal, Canada
 • ปริญญาเอก                วิศวกรรมเคมี McGill University, Montreal, Canada
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • High-Profile International Expert, Jiangnan University, P.R. China (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน)
 • ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน)
 • รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๗)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘)
 • อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕)
ประวัติการทำงานวิชาชีพ
 • กรรมการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน)
 • กรรมการ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖)
ประวัติการทำงานบริหาร
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
ผลงานวิชาการ
 • มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติประมาณ ๒๐๐ เรื่อง ผลงานที่นำเสนอ ณ ที่ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๑๐๐ เรื่อง หนังสือ ๓ เล่ม บทในหนังสือ ๑๗ บท
ความเชี่ยวชาญ
 • การแปรรูปอาหาร การอบแห้ง การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ ๒๖ ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • รางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น ด้านนักวิชาการ ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๒ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • Ajinomoto Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher (พ.ศ. ๒๕๖๑)
 • Award for Excellence in Drying: Transferring Fundamental Results into Practice, Association Française pour le Séchage dans l’Industrie et l’Agriculture (AFSIA), France (พ.ศ. ๒๕๕๗)
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๕
 • รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำ พ.ศ. ๒๕๔๗
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
ฐานข้อมูลวิชาการ