ศาตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • เลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์ วาระ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๕๙)
 • ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า วาระ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
 • B.E.E. มหาวิทยาลัยมินเนโชตา สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๔
 • M.S. มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๕
 • Ph.D. มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๐
ผลงานสำคัญ
 • B. Srisuchinwong, W. Surakampontornk, and S. Tantaratana, Editors, Circuits for Wireless Communications, IEEE Press, 2001
 • P. Boonyanant and S. Tantaratana, “Design and Hybrid Realization of FIR Nyquist Filters with Quantized Coefficients and Low Sensitivity to Timing Jitter,” IEEE Trans. on Signal Precessing, Vol. 53, No. 1, Jan. 2005, pp. 208-211
 • T. Samanchuen and S. Tantaratana, “PN Acquisition Schemes Using RAKE Structure for DS/SS Systems over a Frequency-Selective Rayleigh Fading Channel,” ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (ECTI-EEC), Vol. 5, No. 1, Feb. 2007, pp. 139-152
 • W. San-Um, B. Srisuchinwong, and S. Tantaratana, “A Low-Power Low-Error Single-Ended Virtually-Granded-Drain Class AB Switched Current Memory Cell,” Songklanakarin J. of Science and Technology, Vol. 29, No. 1, Jan.-Feb. 2007, pp. 165-180
 • S. Tantaratana, “Properties of IIR Filters,” Section 19.1, Passive, Active, and Digital Filters, W.K. Chen, Ed., CRC Press, 2009
 • P. Supnithi, W. Wongtrairat, and S. Tantaratana, “Performance of M-PSK in Mobile Satellite Communication over Combined Ionospheric Scintillation and Flat Fading Channels with MRC Diversity,” IEEE Trans. on Wireless Communications, Vol. 8, No. 7, July 2009, pp. 3360-3364
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ฐานข้อมูลวิชาการ