ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมศักดิ์ ดำรงเลิศ

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • ประธานสำนักวิทยาศาสตร์ วาระ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๕๙
 • เลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์ วาระ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๓)
 • ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมอุตสาหการ วาระ วาระ (พ.ศ. ๒๕๓๕ – ปัจจุบัน)
 • ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วาระ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – พ.ศ. ๒๕๕๑)
 • ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ปิโตรเคมี วาระ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๖๒)
 • ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ วาระ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๔)
 • ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วัสดุนาโน วาระ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๖๐)
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๐
 • ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี Insitut du Génie Chimique, Paul Sabatier ประเทศฝรั่งเศส, ๒๕๑๔
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Insitut du Génie Chimique, Paul Sabatier ประเทศฝรั่งเศส, ๒๕๑๖
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์, ๒๕๑๐
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ๒๕๑๗
 • รองศาสตราจารย์, ๒๕๒๓
 • ศาสตราจารย์, ๒๕๒๕
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑
 • หัวหน้าภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑
 • ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑, ๒๕๓๒

ผลงานสำคัญ
ตำรา

 • สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ. ฟลูอิไดเซชัน. พิมพ์ในโครงการตำรา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘, ๒๕๕ หน้า.
สิทธิบัตร
 • Sanha Panichajakul and Somsak Damronglerd “Immobilized Enzymes with Process for the Production of 6- minopenicillanic Acid” UK Patent, GB 2 244 711 B Patent, Patent published 6 April 1994.
 • สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ “เครื่องบำบัดน้ำเสียแบบฟลูอิไดเซฃัน” สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ประเทศไทย วันขอรับสิทธิ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เลขที่คำขอเลขที่ ๐๓๕๓๔๙ วันที่ออกสิทธิบัตร ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ เลขที่สิทธิบัตร ๘๙๕๘
 • สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ “เตาเผาขยะแบบฟลูอิไดเซฃัน” สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ประเทศไทย วันขอรับสิทธิ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เลขที่คำขอเลขที่ ๐๓๕๐๒๙ วันที่ออกสิทธิบัตร ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ เลขที่สิทธิบัตร ๘๙๕๘
ความเชี่ยวชาญ
 • ฟลูอิไดเซชันและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
 • การถ่ายโอนมวลสารและความร้อน
 • การบำบัดน้ำเสียและอากาศเสียด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน และนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
 • การออกแบบอุปกรณ์และกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรม
 • การสังเคราะห์พอลิเมอร์และตัวเร่งปฏิกิริยาระดับขยายส่วน
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๓๕
 • นิสิตเก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒
 • นักเรียนเก่าโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม, ๒๕๔๔
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น ระดับหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗
 • รางวัลสิ่งประดิษฐ์ ๔ รางวัล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒, ๒๕๓๔, ๒๕๓๖, ๒๕๓๘
 • ศาสตราภิชาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑, ๒๕๕๒, ๒๕๕๓, ๒๕๕๔, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ฐานข้อมูลวิชาการ