ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์  สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์ศาสตร์ วาระ (พ.ศ. 25๔๕ – พ.ศ. 25๕๒)
ประวัติการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาบัตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • Master of Public Health, University of California, Berkeley, USA
 • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
 • หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามารดาและทารกในครรภ์ แพทยสภา
ประวัติการทำงาน
 • ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา
 • อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
 • อดีตกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 • อดีตรองประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ผลงานสำคัญ
 • ตำราและบทความ ๑๕ เรื่อง
 • งานวิจัย ๓๔ เรื่อง
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • โล่เกียรติคุณของแพทยสภา สำหรับอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการส่งเสริม คุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๒
 • ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดล“มหิดลทยากร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 • เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นหนึ่ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
 • มหาวชิรมงกุฎ
ฐานข้อมูลวิชาการ