ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เภสัชกรสมพล ประคองพันธ์

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
.สาขาวิชาเภสัชศาสตร์.ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เภสัชศาสตร์
 • เลขานุการ สำนักวิทยาศาสตร์
 • คณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภา
 • คณะทำงานปรับปรุงแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตและเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก
 • คณะที่ปรึกษา ราชบัณฑิตยสภา
 • ประธานกรรมการคัดเลือกภาคีสมาชิก ประเภทวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ผลงานตีพิมพ์ วิทยากรรับเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากราชบัณฑิตยสภา
ประวัติการศึกษา
 • ภ.บ. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ๒๕๑๑
 • วท.ม.ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๑๓
 • M.S. Pharmacy College of Pharmacy, Univ. of Michigan, USA ๒๕๑๖
 • Ph.D. College of Pharmacy, Univ. of Michigan, USA ๒๕๑๗
ตำแหน่ง
 • อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๑๗-๒๕๒๐
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๐-๒๕๒๓
 • รองศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๓-๒๕๓๙
 • หัวหน้าภาควิชา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๘-๒๕๓๐
 • รองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๐-๒๕๓๔
 • ศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๙-๒๕๔๔
 • คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๔-๒๕๔๗
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๓ –
 • นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๕๓๗
 • อุปนายกสภาเภสัชกรรม ๒๕๔๑
 • ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ๒๕๕๕
 • ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา ๒๕๕๙
 • Vice President, Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA)
 • President, Asian Federation for Pharmaceutical Scientist (AFPS) ๒๕๕๘
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ (๓ ปี ย้อนหลัง)

กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เภสัชศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการทุนองค์ความรู้ใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัย สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการสนับสนุนเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่เป็นยาสามัญใหม่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักเกณฑ์การศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผลงานที่สำคัญ
 • การตั้งสูตรตำรับยา นวัตกรรมระบบนำส่งยา การศึกษาชีวสมมูล การผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม
เกียรติคุณที่ได้รับ

ปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๙

 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๖
 • รางวัลเภสัชกรดีเด่น เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๕๕๒
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๙
 • Ishidate Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Award ๒๕๓๗
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • เครื่องอิสริยาภรณ์ : มหาวชิรมงกุฎ   มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ฐานข้อมูลวิชาการ