ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมเครื่องกล ราชบัณฑิตยสถาน วาระ (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน)
 • คณะบรรณาธิการวารสารราชบัณฑิตยสถาน วาระ (ปีที่ ๓๒ พ.ศ. ๒๕๕o – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ๒๕๒๕
 • ปริญญาโท เทคโนโลยีพลังงาน, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอ ไอ ที), ๒๕๒๗
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑
 • ปริญญาเอก Process Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, University of Hannover, ประเทศเยอรมนี, ๒๕๓๗
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (๘ ก.ค.๒๕๓๐ – ๓ ก.ย.๒๕๓๓)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (๔ ก.ย.๒๕๓๓ – ๑๗ ต.ค.๒๕๓๙)
 • รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (๑๘ ต.ค.๒๕๓๙ – ๑๓ ก.ค.๒๕๔๓)
 • ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (๑๔ ก.ค.๒๕๔๓ – ๑๑ ม.ค.๒๕๔๘)
 • ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ตั้งแต่ ๑๒ ม.ค.๒๕๔๘)
ประวัติการทำงานวิชาชีพ
 • วิศวกร บริษัทชลประทานซีเมนต์จำกัด (พ.ศ. ๒๕๒๘)
 • อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (๘ ก.ค.๒๕๓๐ – ปัจจุบัน)
ประวัติการทำงานบริหาร
 • คณะกรรมการการอุดมศึกษา กกอ. (พ.ศ.๒๕๖๒)
 • คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (สกสว.) (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖)
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาการทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณสำหรับการอุดมศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒)
ผลงานวิชาการ
 • เมธีวิจัย สกว. ผู้มีผลงานดีเยี่ยม ของ สกว. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐
 • ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙  และ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 • ได้รับ ๕ รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ. กรุงไทเป  ประเทศไต้หวัน
 • ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับ “รางวัลประกาศเกียรติคุณ” ประจำปี ๒๕๕๙  จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
 • ได้รับ ๔ รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงาน 44th International Exhibition of Inventions of Geneva ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ. กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
 • ได้รับโล่รางวัล Runner-up รางวัลเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
 • ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับ “ดีมาก” และ ระดับ “ประกาศเกียรติคุณ” ประจำปี ๒๕๖๑ จาก วช.
 • ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับ “ดี” ประจำปี ๒๕๖๒  จาก วช.
ความเชี่ยวชาญ

กลศาสตร์ของไหล  การถ่ายเทความร้อน  เธอร์โมไดนามิกส์  การปรับอากาศและการทำความเย็น  การไหลหลายเฟส   การออกแบบระบบทางความร้อน

เกียรติคุณที่ได้รับ
 • รับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗
 • รับพระราชทานรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙
 • รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑
 • อาจารย์ดีเด่น ปอมท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๑
 • อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีพ.ศ.๒๕๕๒
 • อาจารย์ดีเด่นในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี แห่งการสถาปนา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒
 • รับพระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 • นักเรียนเก่า AIT  ดีเด่น ด้านการศึกษาวิจัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
 • รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
 • รับพระราชทานเกียรติบัตร  ทุนนักวิจัยแกนนำ (NSTDA Chair Grant) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
 • ได้รับรางวัล Thailand Frontier Author Award จาก Thomson Reuter ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 • นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งราชบัณฑิต (ตั้งแต่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘)
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 • รับพระราชทานเกียรติบัตร  ทุนนักวิจัยแกนนำ (NSTDA Chair Grant) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 • รับเกียรติบัตรพระราชทาน พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 • Highly-Cited Researcher สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ของ Clarivate Analytics ประจำปี ๒๕๖๐,๒๕๖๑,๒๕๖๒
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ (รับพระราชทาน  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒)
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) (รับพระราชทาน ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖)
ฐานข้อมูลวิชาการ