ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พลังงาน             
 • กรรมการและที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เครื่องกล
ประวัติการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เกียรตินิยมอันดับ ๑ พ.ศ. ๒๕๑๘ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
 • Master of Engineering สาขา Agricultural System Engineering and Management พ.ศ. ๒๕๒๐ Asian Institute of Technology ประเทศไทย
 • Docteur Ingenieur สาขา Processing of Vegetable Raw Materials พ.ศ. ๒๕๒๕ Ecole National Superieur Agronomique de Toulouse ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงานที่สำคัญ
 • ๒๕๒๕-๒๕๒๖ อาจารย์ คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สจธ.)
 • ๒๕๒๖-๒๕๒๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สจธ.
 • ๒๕๒๗-๒๕๒๙ เลขานุการคณะพลังงานและวัสดุ สจธ.
 • ๒๕๒๙-๒๕๓๕ รองศาสตราจารย์ สจธ.
 • ๒๕๓๓-๒๕๓๕ ประธานสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ สจธ.
 • ๒๕๓๕-๒๕๓๘ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สจธ.
 • ๒๕๓๕-๒๕๔๐ ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สจธ.
 • ๒๕๓๘-๒๕๓๙ คณบดีคณะพลังงานและวัสดุ สจธ.
 • ๒๕๔๐-๒๕๔๑ รักษาการผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สจธ.
 • ๒๕๔๑- ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ๒๕๔๔-๒๕๔๙ รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ๒๕๕๑-๒๕๕๓ อธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร
ผลงานวิชาการ
 • จากฐานข้อมูล SCOPUS ณ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒  จำนวนผลงานวิจัย ๒๐๓ เรื่อง  h-index ๓๘
ความเชี่ยวชาญ
 • เทคโนโลยีพลังงาน วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเครื่องกล
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๙ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ครั้งที่ ๑-๓
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ รางวัลที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เครื่องจักรกลเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ สมาชิกก่อตั้ง บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ UNESCO Science Prize
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและผู้สร้างสรรค์ผลงานวิศวกรรมเกษตร
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ ทุนเครือข่ายวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัล Ajinomoto Co. สำหรับ Innovation in Drying Research from IDS 2008
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ รางวัลเครือข่ายวิจัย สกอ. ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ รางวัล Arun S. Mujumdar in drying research outstanding service and exceptional quality mentorship of young researchers
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ นักวิจัยแกนนำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ อาจารย์ดีเด่น ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว.
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวัลนักวิจัยเกียรติยศ มจธ. (KMUTT Hall of Fame)
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ PTIT (Petroleum Institute of Thailand) Distinguished Fellow Award
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
 • มหาวชิรมงกุฎ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ฐานข้อมูลวิชาการ