ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ .สาขาวิชาแพทยศาสตร์.ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • ราชบัณฑิตที่ปรึกษา
 • ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์ศาสตร์ วาระ (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน)
 • ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม วาระ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน)
 • กรรมการและที่ปรึกษาจัดทำพจนานุกรมศัพท์เภสัชศาสตร์ วาระ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศิริราช พ.ศ. ๒๔๙๕
 • แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๐๖
 • ประกาศนียบัตร เวชศาสตร์เขตร้อนและสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล สหราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๙๖
 • ประกาศนียบัตร โรควัณโรค มหาวิทยาลัยเวลส์ สหราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๙๗
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • แพทย์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค
ผลงานวิชาการ

ตำรา ๓๐ เล่ม เช่น

 • การตรวจร่างกายระบบการหายใจ, ๒๕๐๙
 • วัณโรคปอด, ๒๕๑๒
 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, ๒๕๓๑
 • วัณโรคนอกปอด, ๒๕๓๒
 • อุรเวชสังเขป, ๒๕๓๕
 • ตำราอาชีวเวชศาสตร์, ๒๕๔๒
 • ตำราเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชา, ๒๕๔๒
 • ตำราเวชศาสตร์การท่องเที่ยว ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษามหาราชินี, ๒๕๔๕
 • โรคเหตุความศิวิไลซ์, ๒๕๔๘
 • โลกร้อนกับสุขภาพ, ๒๕๕๔

ตำราต่างประเทศ (Chapters) เช่น

 • Oxford Textbook of Medicine, UK
 • Nara University, Japan
 • Tokyo University, Japan
 • University of Bombay, India
 • Los Angelis, USA
 • University of Hong Kong

บทความ มากกว่า ๑,๕๐๐ บทความ เช่น

 • เรื่องของศักดิ์ศรี วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2510; 4: 442-3
 • ศัพท์สับสน : ปลอม เทียม เท็จ. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2510; 4: 444.
 • เปรียบเทียบอาหารเมดิดทอร์เนเนียน. ธรรมศาสตร์เวชสาร ๒๕๖๑; ๑๘: ๒๖๑-๕.
 • กลัว PM2.5 . ธรรมศาสตร์เวชสาร ๒๕๖๑; ๑๘: ๒๖๖.
 • ตัวรับแอนติเจนหลากชนิด. ธรรมศาสตร์เวชสาร ๒๕๖๑; ๑๘: ๒๖๗-๙.
 • Precision Medicine and Tuberculosis. ธรรมศาสตร์เวชสาร ๒๕๖๑;๑๘: ๒๕๘-๖๐.
 • ภาวะเครียดเหตุเติมออกซิเจน. ธรรมศาสตร์เวชสาร ๒๕๖๑; ๑๘: ๒๗๔.
 • บทความลงพิมพ์วารสารต่างประเทศ เช่น
 • The course and prognosis of endobronchial tuberculosis in children. Am Rev Tuberc 1956; 74: 246-55
 • A technique of brontography in children with evaluation of contrast media. Dis Chest 1957; 32: 388-99.
 • Tuberculous pleurisy with effusion in children. A study of 202 children with particular reference to prognosis. Am Rev Tuberc 1958; 77: 271-89.
 • Sarcoidosis: a report of two cases. Siriraj Hosp Gaz 1959; 11: 69-78.
 • Pulmonary ‘alveolar cell’(bronchiolar) carcinoma. Report of three cases in Thailand. Tubercle 1960; 41: 268-71.
 • Neurogenic muscular aplasia (eventration) of the diaphragm. Am Rev respire Dis 1960; 82: 876-80.
 • Serum protein changes in tuberculosis in humans: with particular reference to alpha 2 globulin. Am Rev Respir Dis 1962; 485: 58-65.
 • Combination of prednisone and chemotherapy in tuberculous pleurisy with effusion. Jap J Tuberc 1962; 10: 32-9.
 • Serum transfer of delayed cutaneous hypersensitivity to tuberculin in man. Dis Chest 1963; 43: 393-6.
 • Metastatic chorionepithelioma. Dis Chest 1964; 45: 330-1.

บรรยายในต่างประเทศ ๒๐ ครั้ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกฎ

วุฒิบัตรกิตติคุณต่างประเทศ

Hon. FRCP(Edin), FRCP (London), FRACP, Hon. FACP

ฐานข้อมูลวิชาการ