ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวิชาวนศาสตร์
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
 • วนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๐๘
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๑๓
 • Ph.D. (นิเวศวิทยาทางพืช) Michigan State University USA, ๒๕๑๘
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
 • ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการบริหารอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
 • กรรมการอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
 • กรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติด้านมนุษย์และชีวมณฑล
 • ประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน President, International Society of Mangrove Ecosystems (ISME) 2012 – Present
 • ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๓
 • กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบัน
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบัน
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบัน
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕
เกียรติคุณ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเวศวิทยา) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รางวัล TTF (Toyata Thailand Foundation) Award หนังสือดีเด่น สาขาสิ่งแวดล้อม
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 • บุคคลตัวอย่างทางวิชาการ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Honorary Membership ของ Society of American Foresters, USA
 • นักวิทยาศาสตร์การเกษตรดีเด่น สาขาพืช สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • รางวัล 1993 BIWAKO PRIZE ECOLOGY ประเทศญี่ปุ่น
 • รางวัลเกียรติยศโล่สามศร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลงานสำคัญ

 • Aksornkoae, S. 2012. Mangroves…Coastal Treasure of Thailand. J. of the Royal Institute of   Thailand. Vol. IV, 5 Dec. 2012. pp 59-77.
 • สนิท อักษรแก้ว. ๒๕๕๐. ป่าชายเลนขุมทรัพย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนชายฝั่งทะเล. สมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศ. พิมพ์โดยบริษัทวิท มีเดียมาเก็ตติ้ง จำกัด. หน้า ๑๗๑-๑๘๘
 • สนิท อักษรแก้ว. ๒๕๕๐. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง…ด้วยวิถีชีวิต พอเพียง…รากฐาน เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชายฝั่ง วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์บีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี. หน้า ๑๕-๒๐
 • สนิท อักษรแก้ว. ๒๕๔๒. ป่าชายเลน…นิเวศวิทยาและการจัดการ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓ ๒๗๗ หน้า. (ได้รับรางวัล TTF AWARD สาขาสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๔๒)
 • สนิท อักษรแก้ว, สนใจ หะวานนท์, สมชาย พาณิชสุโข และกอร์ดอน เอส แมกซ์เวลล์. ๒๕๓๕. พันธุ์ไม้ ป่าชายเลน. พิมพ์โดยบริษัท ฉลองรัตน์ จำกัด. กรุงเทพฯ ๑๒๐ หน้า
 • สนิท อักษรแก้ว และคณะ. ๒๕๔๒. การฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสังคม และเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนของประเทศไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. พิมพ์โดย อักษรสยามการพิมพ์. กรุงเทพฯ ๔๐๗ หน้า.
 • เขียนบทความวิชาการด้านป่าชายเลน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและ ชายฝั่ง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มากกว่า ๖๐ เรื่อง
ความเชี่ยวชาญ
 • นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
 • การวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง
 • การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกียรติคุณ
 • รางวัล BIWAKO PRIZE ECOLOGY ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๓๗
 • เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๙
 • นักวิทยาศาสตร์การเกษตรดีเด่น สาขาพืช สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
 • Honorary Membership ของ Society of American Foresters, USA พ.ศ. ๒๕๔๐
 • บุคคลตัวอย่างทางวิชาการ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
 • รางวัล TTF (Toyata Thailand Foundation) Award สาขาสิ่งแวดล้อม จากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
  ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเวศวิทยา) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๓
 • ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  เมื่อ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ฐานข้อมูลวิชาการ