ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล

ภาคีสมาชิก

แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ประเภทวิชาเทคโนโลยี สำนักงานวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๕
 • M.S. (Industrial Engineering), Iowa State University, USA พ.ศ. ๒๕๓๙
 • Ph.D. (Industrial Engineering), Iowa State University, USA พ.ศ. ๒๕๔๓
ผลงานสำคัญ
 ตำรา
 • ศุภชัย ปทุมนากุล “การวางแผนและควบคุมการผลิต” โรงพิมพ์คลังนานาธรรม, ๒๕๕๖
หนังสือ
 • ศุภชัย ปทุมนากุล “โซ่อุปทานสินค้าเกษตร: การวางแผนการผลิตและเก็บเกี่ยว” โรงพิมพ์คลังนานาธรรม, ๒๕๕๖
   ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวาสารนานาชาติ

    ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และ Scopus ประมาณ ๒๒ เรื่อง เช่น

 • Chatavithee, P., Piewthongngam, K., Pathumnakul, S., 2015. Scheduling a single machine with concurrent jobs for the frozen food industry. Computers & Industrial Engineering, 90, 158-166
 • Ittiphalin, M., Arnonkijpanich, B., Pathumnakul, S., 2015. An artificial intelligence model to estimate the fat addition ratio for the mixing process in the animal feed industry. Journal of Intelligent Manufacturing (Article in Press).
 • Pathumnakul, S., Nakrachata-amon, T., 2015. The Applications of Operations Research in Harvest Planning: A Case Study of the Sugarcane Industry in Thailand. Journal of Japan Industrial Management Association Vol. 65 (2014) No. 4E. (Invited Paper), 328-333.
 • Thuankaewsing, S., Khamjan, S., Piewthongngam, K., Pathumnakul, S., 2015. Harvesting scheduling algorithm to equalize suppliers’ benefits: A case study from the Thai sugar cane industry. Computers and Electronics in Agriculture, 110, 42-55.
 • Piewthongngam, K.,Vitjitnopparat, P., Pathumnakul, S., Chumpatong, S., Duangjinda, M., 2014. System dynamics modelling of an integrated pig production supply chain. Biosystems Engineering, 127, 24-40.
 • Khamjan, W., Khamjan, S., Pathumnakul, S., 2013. Determination of the locations and capacities of sugar cane loading stations in Thailand. Computers & Industrial Engineering, 66(4), 663-674
 • Khamjan, S., Piewthongngam, K., Pathumnakul, S., 2013. Pig procurement plan considering pig growth and size distribution. Computers & Industrial Engineering, 64 (4), 886-894.
 • Piewthongngam, K., Pathumnakul, S., Homkhampad, S., 2012. An interactive approach to optimize production-distribution planning for an integrated feed swine company International Journal of Production Economics, 142 (2), 290-301.
 • Apichottanakul, A., Pathumnakul, S., Piewthongngam, K., 2012. The role of pig size prediction in supply chain planning. Biosystems Engineering 113 (3), 298-307.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ฐานข้อมูลวิชาการ