ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พญ. ศศิธร ผู้กฤตยาคามี

ราชบัณฑิต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา
 • คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา วาระ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกเป็นภาษาอังกฤษ วาระ(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการสหวิทยาการ ราชบัณฑิตยสถาน วาระ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
ประวัติการศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy, D.Phil) St. Cross College, University of Oxford, ประเทศอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๒๘
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, M.B., B.S) Lady Hardinge Medical College, Delhi University, ประเทศอินเดีย พ.ศ. ๒๕๒๒
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว (Thai Board of Family Physicians) ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภาประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖
 • ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (Diploma in Tropical Medicine and Hygiene, D.T.M. & H) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๓
ประวัติการทำงานวิชาการ
 • คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการประเมินเทียบมหาวิทยาลัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา สถาบันโรคเขตร้อน ประเทศเบลเยี่ยม พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕
 • คณะบรรณาธิการ วารสารต่างประเทศ ๑ ฉบับ วารสารในประเทศ ๑ ฉบับ
ประวัติการทำงานวิชาชีพ
 • ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๖๑
 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาติ ของ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ๔ หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการเครือข่ายงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
 • คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
 • คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
ประวัติการทำงานบริหาร
 • หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๕๕
 • รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘
 • รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑
ผลงานวิชาการ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติทั้งหมด ๒๐๑ เรื่อง หนังสือ/ตำรา/บทความวิชาการในประเทศ ๓๑  เรื่อง ความเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ (ไม่นับการอ้างอิงตนเอง) ช่วง ๕ ปีปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) ทั้งหมด ๔๒๗๕ ครั้ง และมี h-index = ๔๙ (ข้อมูล ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒)

ผลงานวิชาชีพ

สมาชิกแพทยสภา, สมาชิกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, สมาชิก St Cross College Association, University of Oxford, สมาชิกสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ
 • โรคเขตร้อน โรคมาลาเรีย งานวิจัยทางคลินิก
เกียรติคุณที่ได้รับ
 • นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย สาขา วิชาการ/วิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
 • รางวัล บุคคลต้นแบบ สาขาผู้นำ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๕๐
 • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. ๒๕๔๗
ฐานข้อมูลวิชาการ